Tof dat je onze vacatures hebt bekeken! Wij beantwoorden graag je vragen per e-mail en telefoon. Ook kun je een persoonlijke rondleiding door onze fabriek inplannen. Tot snel!
Sluiten
Close button icon
Solliciteer via de website
Gesprek inplannen
Sollicitatiegesprek & aanbod
Aangenomen!

Solliciteer online voor een baan als Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden


Voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Verkoper: Naber Plastics B.V. en/of een vennootschap of onderneming van de Naber Groep, en hun rechtsopvolgers.
b) Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Verkoper een Overeenkomst aangaat of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt of aan wie Verkoper een aanbieding heeft gedaan.
c) Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.
d) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer inzake de verkoop en levering van Producten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
e) Producten: het assortiment van Verkoper’s kunststof spuitgietproducten en multimediaverpakkingen. Onder Producten worden, voor zover van toepassing, eveneens door Verkoper verrichte diensten begrepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Tenzij partijen schriftelijk anders hebben bepaald, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Verkoper, orderbevestigingen, Overeenkomsten, en alle (rechts)handelingen tussen Verkoper en Afnemer.
2. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het plaatsen van een order of vragen.
3. De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Verkoper schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming Overeenkomsten, specificaties
1. Aanbiedingen van Verkoper, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding schriftelijk anders is vermeld.
2. Een aanbieding, ook al is die onherroepelijk, kan door Verkoper worden ingetrokken als de intrekking de Afnemer bereikt voor of op dezelfde tijd als de aanvaarding.
3. Overeenkomsten, evenals wijzigingen en aanvullingen daarop, komen eerst tot stand indien en voor zover zij door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel nadat door Verkoper een begin met de uitvoering is gemaakt.
4. Een aanvaarding die op enige wijze van de aanbieding afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.
5. Documentatiemateriaal en informatie met betrekking tot de Producten in aanbiedingen, brochures en dergelijke, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, prijzen etc. zijn slechts informatief en niet bindend.
6. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen in onder meer hoeveelheid, maten, gewichten en kleuren of afwijkingen daarin die vallen binnen een volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie toelaatbaar en zij kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.
7. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens en informatie die hij in het kader van een Overeenkomst verstrekt aan Verkoper.

Artikel 4 Levering
1. Verkoper zal de Producten afleveren, de bijbehorende documenten overhandigen en de eigendom van de Producten overdragen in overeenstemming met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. In geval van levering van voedselverpakkings-producten wordt de DOC (declaration of compliance) bijgeleverd, waaruit o.a. samenstelling, kwaliteit en competenties van het geleverde Product conform de Overeenkomst blijkt. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de communicatie van gebruikersgegevens/handleidingen naar zijn klant c.q. de eindconsument.
2. Verkoper zal Producten leveren waarop geen rechten of aanspraken van derden rusten, tenzij Afnemer er mee heeft ingestemd om de Producten onder die beperkingen aan te nemen, met uitzondering van een eigendomsvoorbehoud in de normale bedrijfsuitoefening.
3. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en Afnemer heeft bij late levering geen recht op schadevergoeding, opschorting, annulering of ontbinding. In geval van te late levering, is Verkoper eerst in verzuim indien na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegeven, niet wordt gepresteerd.
4. Leveringstermijnen gaan in op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en alle voor de uitvoerige benodigde gegevens door Verkoper van Afnemer zijn ontvangen.
5. Verkoper is bevoegd in gedeelten te leveren, in welk geval Verkoper het recht heeft iedere deellevering te factureren.
6. Levering zal plaatsvinden op basis van de pariteit van de ICC Incoterms 2010 zoals aangegeven in de aanbieding, orderbevestiging of Overeenkomst, bij gebreke waarvan de transactie worden geacht plaats te vinden Ex Works (EXW) ‚Äď magazijn van Verkoper in Nederland. Alle Producten zullen worden vervoerd voor rekening en risico van Afnemer, ook als voor de verzending de conditie vracht betaald geldt.
7. Verkoper zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren over tijd en plaats van levering, en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk afhalen, in ieder geval binnen 30 dagen na de kennisgeving van Verkoper. Aflevering zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip dat de Producten beschikbaar zijn gesteld door Verkoper aan Afnemer.
8. Wanneer Afnemer de Producten niet op tijd afhaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim, en zullen de Producten worden opgeslagen voor zijn rekening en risico of worden verkocht door Verkoper. Afnemer is in dat geval de koopprijs vermeerderd met opslagkosten, rente en kosten verschuldigd als schadevergoeding.

Artikel 5 Prijzen
1. Alle door Verkoper vermelde prijzen zijn netto contant, zonder korting, luiden in euro en zijn exclusief BTW, kosten, invoerrechten, toeslagen, heffingen of belastingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Indien in de Overeenkomst geen prijs is overeengekomen, gelden de prijzen voor de Producten op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.
3. Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is Verkoper gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Afnemer.
4. Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 5 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld door middel van een aangetekende brief te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 6 Betaling
1. Betaling van facturen van Verkoper moet geschieden in de gefactureerde valuta en binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening door middel van overmaking naar of storting op een door Verkoper aangegeven bank- of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien volledige betaling niet voor de in artikel 6.1 bedoelde vervaldatum heeft plaatsgevonden, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, in welk geval alle betalingsverplichtingen van Afnemer tegenover Verkoper direct opeisbaar worden, en vanaf dat moment over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van wettelijke handelsrente + 2% verschuldigd is.
3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, intern en extern, die Verkoper heeft moeten maken indien Verkoper betrokken is geraakt in enige juridische procedure tegen Afnemer, als eisende of verwerende partij, zullen door Afnemer worden gedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden bepaald in overeenstemming met de incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het door Verkoper daadwerkelijk betaalde bedrag ten aanzien van de procedure, ook als dit de vastgestelde proceskosten overschrijdt.
4. In het geval van late betaling zal een verschil door een eventuele ongunstige wisselkoers voor rekening zijn van Afnemer. Referentiedata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop deze is voldaan.
5. Betalingen door Afnemer zullen eerst worden gecrediteerd met kosten, vervolgens met rente en daarna met facturen in volgorde van ouderdom, ook als zij nog niet zijn vervallen.
6. Verkoper zal te allen tijde het recht hebben Afnemer te vragen (i) zekerheid te geven voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op een wijze die Verkoper voldoende acht dan wel (ii) betaling vooraf. Wanneer Afnemer nalaat een dergelijke zekerheid of betaling vooraf te verstrekken, zal Verkoper het recht hebben de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer de gevraagde zekerheid of betaling vooraf heeft geboden.

Artikel 7 Klachten
1. Afnemer is verplicht bij aflevering te onderzoeken, of te laten onderzoeken, of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
2. In geval van voedselverpakkingsproducten is Afnemer bovendien gehouden de geleverde Producten voor ingebruikname nogmaals op kwaliteit te controleren en Verkoper bij geconstateerde tekortkomingen terstond op de hoogte te stellen en de Producten niet in gebruik te nemen, bij gebreke waarvan welke vorderingen op Verkoper dan ook verloren zullen gaan en Afnemer Verkoper zal vrijwaren tegen alle vorderingen van derden conform artikel 11 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden.
3. Verkoper zal door Afnemer schriftelijk in kennis worden gesteld van enige klacht met betrekking tot de Producten, waarbij wordt opgegeven (i) de Producten die het betreft, (ii) de datum van aankoop en (iii) de aard van de tekortkoming (‚ÄúField Incident Report (‚ÄúFIR‚ÄĚ))‚ÄĚ.
4. In het geval van zichtbare tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden van de Producten, moet Afnemer binnen vijf werkdagen na levering van de Producten schriftelijk een FIR indienen bij Verkoper en deze tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden vastleggen op het relevante vervoersdocument.
5. Met betrekking tot alle andere klachten met betrekking tot de Producten moet Afnemer binnen vijf werkdagen na de datum waarop de tekortkomingen aan Afnemer bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn schriftelijk een FIR indienen bij Verkoper.
6. Afnemer moet Verkoper schriftelijk in kennis stellen van eventuele klachten met betrekking tot het gefactureerde bedrag binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur, waarbij een beschrijving wordt gegeven van de klachten.
7. Indien Afnemer nalaat een ingebrekestelling uit te brengen binnen de tijd zoals aangegeven in de artikelen 7.3, 7.4 en 7.5 hiervoor, zal dat leiden tot het verloren gaan van welke vorderingen dan ook in dit opzicht.
8. Klachten van welke aard dan ook, zullen Afnemer geen uitstel geven van de verplichtingen tot betaling.
9. In ieder geval zullen alle vorderingen van Afnemer vervallen tenzij een juridische procedure is ingesteld bij een competente rechter binnen twaalf maanden na de datum van aflevering van de Producten of de datum dat de aflevering had moeten plaatsvinden.

Artikel 8 Garantie
1. Verkoper zal Producten afleveren waarvan de hoeveelheid, kwaliteit en omschrijving voldoen aan de in de Overeenkomst gestelde eisen, zoals die in geval van levering van voedselverpakkingsproducten blijken uit het bijgeleverde DOC (declaration of compliance) voor o.a. samenstelling, kwaliteit en competenties van het geleverde Product conform de Overeenkomst, en die zijn verpakt op de in de Overeenkomst vermelde wijze. Deze garantie geldt voor 6 maanden na levering van de betreffende Producten. Het voorgaande tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Behalve wanneer Verkoper en Afnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten, en Verkoper zal dienovereenkomstig niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van conformiteit van de Producten.
3. De volgende oorzaken van beschadiging vallen niet onder de garantie:
‚ÄĘ kleinere gebreken of afwijkingen, die vallen binnen de tolerantieniveaus zoals die worden geaccepteerd in ‚Äúgood commercial practice‚ÄĚ;
‚ÄĘ de Producten zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij gewoonlijk worden gebruikt of zijn naar de mening van Verkoper gebruikt, onderhouden, opgeslagen of vervoerd op een onoordeelkundige wijze;
‚ÄĘ de Producten zijn gerepareerd of veranderd door Afnemer of een derde;
‚ÄĘ de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Afnemer of een derde partij;
‚ÄĘ de schade is veroorzaakt doordat Afnemer of een derde partij heeft gehandeld in strijd met de instructies, aanwijzingen of advies van Verkoper;
‚ÄĘ de onvolkomenheid is veroorzaakt door normale slijtage;
‚ÄĘ de onvolkomenheden vloeien voort uit een regeling van de overheid met betrekking tot de Producten of de fabricage of het gebruik daarvan;
‚ÄĘ Afnemer is zijn verplichtingen tegenover Verkoper niet nagekomen (financieel en anderszins).
4. In het geval dat Verkoper een klacht gerechtvaardigd acht, zal hij, uitsluitend te zijner beoordeling, (i) de Producten of onderdelen in kwestie kosteloos vervangen (waarna de vervangen Producten/onderdelen eigendom zullen worden van Verkoper), (ii) de producten repareren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht, (iii) een prijsvermindering geven of (iv) een creditnota sturen. De garantieverplichtingen van Verkoper zijn uitsluitend beperkt tot de garantieaanspraken zoals omschreven in dit artikel 8. Afnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die zij op Verkoper heeft.
5. Nieuwe Producten of onderdelen onder garantie worden geleverd Delivered Duty Paid (DDP) ICC Incoterms 2010 magazijn van Afnemer in Nederland. Klachtoplossing ter plaatse is voor rekening en risico van Afnemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot uitruimen, inruimen, demonteren, monteren, opzetten en verbinden van de Producten.
6. De Producten moeten op een eerste verzoek daartoe aan Verkoper ter beschikking worden gesteld voor inspectie, waarbij de vracht vooruit is betaald door Afnemer. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer en de betreffende Producten reizen voor zijn risico.
7. Indien Verkoper aan Afnemer Producten levert die hij van andere leveranciers heeft betrokken, zijn de garantieaanspraken van Afnemer in ieder geval beperkt tot de garantie die deze derde leveranciers ter zake verlenen aan Verkoper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat alle krachtens de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ‚Äď hetzij uit deze of uit eerdere leveringen of diensten ‚Äď verschuldigde bedragen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de koopprijs, rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zijn voor rekening en risico van Afnemer.
2. Totdat de eigendom van de Producten is overgegaan op Afnemer, zal Afnemer niet gerechtigd zijn de Producten te verhuren, in gebruik te geven, te vervreemden of te leveren aan derden, derden toe te staan ze te gebruiken of deze Producten op enige wijze te bezwaren of te belasten dan wel buiten zijn macht te brengen.
3. Afnemer zal de Producten op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te allen tijde te identificeren zijn als Producten van Verkoper geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Hij zal de Producten deugdelijk verzekeren tegen gebruikelijke risico’s.
4. Afnemer zal Verkoper direct informeren als de Producten beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op eerste verzoek van Verkoper zal Afnemer hem informeren over de plaats waar de Producten zich bevinden.
5. De Producten kunnen door Verkoper direct worden teruggevorderd als Afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of als Verkoper redenen heeft aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Afnemer machtigt hierbij Verkoper onherroepelijk de Producten op te halen en te verwijderen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer zal voorts alles doen of nalaten wat in redelijkheid nodig is om het terughalen van de Producten mogelijk te maken. De kosten van het terugvorderen van de Producten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid
1. Verkoper behoudt zich alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Producten voor, en deze zullen uitsluitend eigendom blijven van Verkoper. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden houden geen overdracht van enig (intellectuele eigendoms-) recht of een gebruikslicentie in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afnemer verbindt zich deze (intellectuele eigendoms-) rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins.
3. Het is Afnemer niet toegestaan gegevens en informatie betreffende Verkoper of gelieerde partijen, inclusief maar niet beperkt tot de Producten en activiteiten, zulks in de meest ruime zin des woords, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper te openbaren of te gebruiken voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat Verkoper onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt van de verzekeraar met betrekking tot de schade waarvoor hij door Afnemer aansprakelijk is gesteld.
2. Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de garantieregeling in artikel 8 (directe schade).
3. In geen geval zal Verkoper aansprakelijk zijn tegenover Afnemer voor enige bijzondere, gevolg, indirecte, strafrechtelijke of incidentele schade, waaronder begrepen alle schade die niet de schade aan het Product zelf is, zoals schade aan andere zaken, schade aan afnemers van Afnemer, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verhoging van operationele kosten, verlies van klanten en verminderde goodwill, etc., hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, en ongeacht of de schade op enige wijze voorzienbaar was.
4. De in de leden 1 tot en met 3 hiervoor bedoelde beperkingen en uitsluitingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Verkoper.
5. Tenzij nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Afnemer Verkoper direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
7. Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen van derden tegen Verkoper, de kosten (inclusief redelijke juridische kosten) wegens verdediging tegen dergelijke vorderingen, en alle verplichtingen van Verkoper tegenover derden, indien dergelijke claims, kosten en verplichtingen voortvloeien uit of ontstaan in verband met enig handelen of nalaten of gebruik van de Producten door Afnemer of enige door hem ingeschakelde derde en/of het niet naar behoren uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht
1. Overmacht zal worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Verkoper de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor hem onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Verkoper, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot productie en distributie van de goederen, gebrek aan grondstoffen, vertraging in de productie, distributie en levering van de goederen bij verkoper en/of toeleveranciers van verkoper.
2. In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst voor Verkoper opgeschort voor de duur van genoemde omstandigheden. Indien deze periode langer dan drie maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting schadevergoeding te betalen.
3. Indien Verkoper voor het ontstaan van de overmachtssituatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal hij gerechtigd zijn het al geleverde deel te factureren, en Afnemer zal de factuur betalen als of er sprake is van een gescheiden Overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding
1. Verkoper heeft het recht de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechter, behoudens de andere rechten die Verkoper heeft (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
‚ÄĘ Afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden;
‚ÄĘ Afnemer surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend;
‚ÄĘ het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken;
‚ÄĘ het bedrijf van Afnemer is gesloten of geliquideerd;
‚ÄĘ schuldeisers een regeling is aangeboden;
‚ÄĘ beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer;
‚ÄĘ de onderneming van Afnemer of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde.
2. Indien artikel 13.1 van toepassing is, zal een eventuele vordering tegen Afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat Verkoper gehouden zal zijn tot enige vergoeding of garantie, en zal Verkoper het recht hebben alle Producten terug te halen. Afnemer zal hieraan volledige medewerking verlenen.

Artikel 14 Matrijzen
1. Verkoper is eigenaar van de matrijzen die gebruikt worden voor de productie van de Producten, ook indien Afnemer een bijdrage in de productiekosten heeft betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden houden geen overdracht van de matrijzen in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Verkoper de Afnemer schriftelijk het recht verleend om de matrijzen te gebruiken, geldt het volgende:
‚ÄĘ Afnemer zal de matrijzen uitsluitend voor het overeengekomen doel gebruiken en op de overeengekomen voorwaarden en bepalingen.
‚ÄĘ Afnemer is niet gerechtigd de matrijzen te wijzigen of aan te passen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper.
‚ÄĘ Afnemer verbindt zich de eigendom van de matrijzen op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten, en erkent dat Verkoper eigenaar is.
‚ÄĘ Verkoper behoudt zich alle (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de matrijzen voor.
‚ÄĘ Afnemer zal de matrijzen als een goed huisvader behandelen en deugdelijk merken, opslaan, bewaren, onderhouden en, indien nodig, repareren in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Verkoper, rekening houdend met de aard van de matrijzen. Afnemer zal de matrijzen op dezelfde wijze behandelen als zijn eigendom. Hij zal voorts de matrijzen op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te allen tijde te identificeren zijn als eigendom van Verkoper.
‚ÄĘ Afnemer zal de matrijzen voor zijn rekening deugdelijk verzekeren tegen gebruikelijke risico‚Äôs (inclusief, maar niet beperkt tot verzekering tegen diefstal en brand) bij een goed bekend staande verzekeringsmaatschappij tot de matrijzen zijn overgedragen en in het bezit zijn van Verkoper.
‚ÄĘ De matrijzen zijn voor risico van Afnemer zolang zij in zijn bezit zijn. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan de matrijzen van welke aard ook en afgezien van de oorzaak van de schade, ongeacht of de schade aan Afnemer kan worden toegerekend en of de schade is veroorzaakt door een derde.
‚ÄĘ Alle kosten met betrekking tot de matrijzen zijn voor rekening van Afnemer zolang zij in zijn bezit zijn.
‚ÄĘ Afnemer is niet gerechtigd de matrijzen op enige wijze te bezwaren, te belasten of in zekerheid te geven (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot pandrecht, vruchtgebruik, optierecht, etc.).
‚ÄĘ Afnemer is niet gerechtigd de matrijzen te verhuren, in gebruik te geven, te vervreemden of te leveren aan derden, derden toe te staan ze te gebruiken dan wel buiten zijn macht te brengen.
‚ÄĘ Afnemer zal Verkoper direct informeren als de matrijzen beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op eerste verzoek van Verkoper zal Afnemer hem informeren over de plaats waar de matrijzen zich bevinden.
‚ÄĘ Afnemer machtigt hierbij Verkoper of een door Verkoper aangewezen derde onherroepelijk de matrijzen te inspecteren en/of op te halen en te verwijderen van de plaats waar zij zich bevinden indien Verkoper zijn eigendomsrechten wenst uit te oefenen. Afnemer zal voorts alles doen of nalaten wat in redelijkheid nodig is om inspectie en/of terughalen van de matrijzen mogelijk te maken.
‚ÄĘ Verkoper heeft het recht het gebruik van de matrijzen te allen tijde per direct te be√ęindigen door middel van een schriftelijke mededeling, zonder dat Afnemer gerechtigd zal zijn tot enige vergoeding.
‚ÄĘ Na be√ęindiging van het gebruiksrecht, om welke reden dan ook, zal Afnemer onverwijld (i) het gebruik van de matrijzen stoppen, en (ii) de matrijzen retourneren aan Verkoper Delivered Duty Paid (DDP) van de ICC Incoterms 2010 magazijn van Verkoper in Nederland.
3. Indien Verkoper in het kader van de productie van de Producten gebruik maakt van matrijzen van Afnemer, zal Verkoper de matrijzen als een goed huisvader behandelen en deugdelijk merken, opslaan, bewaren en onderhouden. Verkoper zal voor zijn rekening de matrijzen deugdelijk verzekeren tegen gebruikelijke risico’s (inclusief, maar niet beperkt tot verzekering tegen diefstal en brand) bij een goed bekend staande verzekeringsmaatschappij. Alle andere kosten met betrekking tot de matrijzen zijn voor rekening van Afnemer.
4. Verkoper zal een retentierecht met betrekking tot voornoemde matrijzen hebben, en daaraan verbonden het recht om nakoming van een verplichting tot afgifte van de matrijzen aan Afnemer op te schorten totdat Afnemer alle vorderingen van Verkoper op Afnemer heeft betaald, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de koopprijs voor de Producten, enige opdrachtsom, rente, kosten, etc.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle aanbiedingen van Verkoper, Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met aanbiedingen van Verkoper, Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in ‚Äės-Hertogenbosch.

Artikel 16 Diversen
1. Verkoper is gerechtigd rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer is dit niet toegestaan, tenzij met schriftelijke goedkeuring van Verkoper.
2. De meest recent geregistreerde Algemene Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden van toepassing op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst zullen gelden tussen partijen.
3. De nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden in geheel nietig is/zijn. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.